Tale, lytte, blive klogere på dig selv og omverdenen – træffe bæredygtige beslutninger og give din viden videre. Så fundamentalt er svaret på, hvad en nysgerrig og åben kommunikatør kan lære ved at studere og arbejde med Earth Wisdom Teachings.

Forestil dig en fjer, som står foran dig i en krukke. Kan du se den for dig? Tydeligt nok til, at du kan beskrive den i detaljer? Ok. Nu skal du så i din fantasi bevæge dig en kvart omgang rundt om krukken. Hvordan ser fjeren nu ud? Og hvordan ville du beskrive den fra det nye perspektiv? Formodentlig er det nogle helt andre ord, du nu skal bruge til at beskrive, hvad du ser. Fjeren? Den er stadig den samme…

I meget grove træk har du lige haft din første oplevelse med Earth Wisdom Teaching – et tanke- og undervisningskoncept, der er baseret på oprindelige folkeslags måde at leve, lede, kommunikere og løse konflikter på. En tankegang, hvor alt er forbundet, og stærke, bæredygtige handlinger og beslutninger er holistiske og cirkulære. Først når “fjeren” er vurderet fra alle perspektiver, er der skabt den nødvendige klarhed til at handle.

Principperne, værktøjerne og visdommen har rod i de amerikanske indianeres traditioner, men rummer elementer, der går igen hos oprindelige folkeslag jorden rundt. Fx. sammenhængen mellem menneskets og jordens cyklus og meditationspraksis.

Rådslagning i bestyrelseslokalet

Earth Wisdom Teachings er en meget jordbunden tankegang, som tager sit udgangspunkt i forståelsen for, hvordan et folk, en stamme, bedst opretholdt livet og væksten på en bæredygtig måde. Den forståelse står til rådighed for vor tids “stammer, organisationer og virksomheder”. Stifterne bag Ehama Institute http://www.ehama.org/, RainbowHawk og WindEagle Kinny-Linton, haft deres gang på de bonede gulve i virksomheder og organisationer rundt om i verden gennem de sidste mange år. Ledere, direktioner og bestyrelser fra store internationale virksomheder som fx BMW, Mattel, Honeywell og Volkswagen har brugt Earth Wisdom metoden til at tackle ledelsesmæssige udfordringer, forandringer og vanskelige beslutninger. Virksomhedslederne har bl.a. arbejdet med rådslagningsmetoden, det såkaldte Wisdom Council, som et redskab til at sikre en nuanceret analyse af deres problem, deres “fjer”, forud for en vigtig beslutning (fx flytning af produktion til et andet land, introduktion af nye produkttyper eller medarbejdernes trivsel).

Rådslagningen er en hørings- eller beslutningsproces, hvor deltagerne vurderer, diskuterer og kommer med anbefalinger til problemløsningen ud fra et bestemt perspektiv. Perspektivet er bestemt på forhånd via en cirkel med otte positioner, som hver repræsenterer et geografisk punkt på et kompas. Formen og ansvaret for at tale fra et bestemt perspektiv ændrer fokus, mind-set og rytme. Den har den fordel, at nutidens “stamme” kommer væk fra den daglige organisatoriske struktur (økonomiansvarlige forventes normalt kun at forholde sig til økonomiske aspekter), og situationen bliver udforsket uden konfrontationer og territorialkampe. Repræsentanterne for hvert perspektiv kommer til orde med deres tanker og overvejelser og afslutter deres taletid med anbefalinger til løsninger ud fra, hvad de har set, er nødvendigt for, at planerne lykkes. Herefter kan gruppen enten stemme om, hvorvidt de vil sætte planerne i gang eller den ansvarlige, høvdingen, kan tage ord og tanker med sig i den videre beslutningsproces.

Beslutningscirklen

Cirklen med de otte retninger er grunddesignet i Earth Wisdom tankegangen. Den repræsenterer følgende perspektiver eller indgange til at udforske en given situation:

Kreativ intelligens – frihed og kreativitet (frihed til at se muligheder og innovation og forestille sig det utænkelige)

Sansende intelligens – nuværende tilstand og værdsættelse (anerkende nuet, nærvær, umiddelbare behov)

Emotionel intelligens – styrke og fare (konflikter, ansvar, tillid)

Stifindende intelligens – formål og retning (erfaringer, visioner, klare mål, fokus)

Opretholdende intelligens – vedligeholdelse og balance (strukturer, bæredygtighed, langtidsholdbarhed)

Forudseende intelligens – sammenhænge og timing (årsager, virkninger, forecasts)

Beslutningsintelligens – klarhed og handling (ressourcer, strategi, planer og mod)

Energia intelligens – integritet og vitalitet (motivation, livskraft, involvering, lyst)

 

Wisdom Council er et fint værktøj til kommunikatøren, som skal arbejde med beslutnings- og høringsprocesser i organisationer. Flowet i processen sikrer, at alle stemmer bliver hørt. Og fordi deltagerne får tildelt ansvaret for at se emnet fra et bestemt perspektiv, kan de slippe deres egne “kæpheste” og særinteresser og kommunikere ud fra et større perspektiv – til gavn for helheden. Værktøjet fungerer også i forhold til den enkeltes afklarings- og beslutningsproces. På samme måde som i en kollektiv rådslagning ser den enkelte på en situation eller en kommende beslutning gennem de otte perspektiver for at sikre, at beslutning og efterfølgende handling rummer den nødvendige energi og kraft.

Ord uden skygger

Foruden rådslagningsmetoderne rummer Earth Wisdom Teachings en række andre værktøjer og tilgange, som den professionelle kommunikatør kan lade sig inspirere af. Værktøjer, som både på individniveau og kollektivt støtter klarhed i kommunikationen og beslutningerne.

“Hvad er det i dig, som vil til orde nu? ” Sådan spurgte RainbowHawk på et tidspunkt deltagerne i Council Guide Training. “Hold øje med, hvor din lyst til at tale kommer fra!” lød hans anbefaling, som dermed satte fokus på den sproglige bevidsthed.

Udgangspunktet er, at ordet er udtryk for, hvad og hvordan du tænker, bevidst og ubevidst. Så ved at holde opmærksomheden på ord og ordvalg arbejder Earth Wisdom med at træne tanken til at fokusere på liv, muligheder og vækst i alle situationer. “Be impeccable with your word” (vær uantastelig med dine ord) lyder det bl.a. Væk med sladder, antagelser, fordømmelse og begrænsende ytringer. Ind med anerkendelse, nysgerrighed og åbne formuleringer.

I arbejdet med at opnå denne bevidsthed om dine ord arbejder du med tavsheden. Umiddelbart et paradoks for en kommunikatør. Men et par dage i tavshed gør dig pinefuldt opmærksom på, hvor mange støjende tanker vi producerer, og hvordan det at bruge ord er vane. En vane, som indimellem mere kommer af et behov for kontakt og social og menneskelig relation end som et udtryk for, at vi har noget vigtigt at formidle.

Når du dernæst får ordet (tilbage), er du på en helt ny måde opmærksom på, hvad du bruger det til.

Talestaven

Blandt de øvrige kommunikationsværktøjer er bl.a. talestaven, Talking Stick. Talestaven kan være en gren, en pind eller et andet objekt, som man kan holde i hånden, og som de øvrige deltagere i (cirkel)samtalen kan se. På samme måde som en stok – a walking stick – støtter den gående, støtter Talking Stick den talende. Den, som har staven, har ordet, indtil vedkommende giver staven videre. Ingen andre siger noget, før staven når frem til dem. Herved skabes fokus, koncentration og nærvær både hos taler og lytter, hvilket åbner for dybe ord og overvejelser hos de fleste. Talestaven har desuden den forunderlige kraft, at den udjævner hierarkisk bevidsthed. Deltagerne i samtalen sidder i en cirkel, og talestaven giver taleret til alle på lige fod. Jeg har oplevet samtaler, hvor mennesker, som normalt aldrig tog ordet, pludselig havde noget vigtigt på hjerte til fællesskabet, mens snakkehoveder ikke kunne finde de rigtige ord, mens de havde pinden. Staven har vel en psykisk funktion frem for en magisk funktion? Runder med talestav fungerer på det konkrete plan til at skabe en ligeværdig samtaleform og tid til at lede efter de rigtige ord.

De Ti Sten

De Ti Sten, Ten Stones, hjælper en gruppe (eller en enkeltperson) til at vælge det vigtigste emne for cirkelsamtale eller rådslagning lige nu! Emnerne skrives ned på store papirer, alle formuleret som spørgsmål, der begynder med ordene: “Hvad skal der til for at …?”. Papirerne placeres i en cirkel, og hver deltager fordeler nu sine ti “sten” på papirerne (har man ingen sten, sætter man en streg for hver sten).

Fire “sten” til det spørgsmål, som deltagerne vurderer som vigtigst lige nu. Herefter tre til det næstvigtigste, hernæst to og til sidst en sten. Undervejs minder den, som er ansvarlig for processen, hele tiden deltagerne om, at alle emner er vigtige for gruppen og deres stenkastning er et udtryk for, hvad der er vigtigst lige nu. Igen giver processen koncentration, nærvær og respekt for alle spørgsmål, bl.a. fordi man tvinges til at prioritere og vurdere, hvad der er bedst for gruppen lige nu. Og når dialog, brainstorm, rådslagning og anbefalinger så kommer på plads, er energien og lysten til også at deltage i virkeliggørelsen høj og klar.

Reaktion eller svar?

Earth Wisdom rummer også en række perspektiver på lederskab, som har indflydelse på evnen til kommunikere. Igen tages der udgangspunkt i cirklen og dens midtpunkt, nemlig en selv. Et bevidst menneske opererer fra en tilstand af autoritet og kraft, kaldet Command. Før du kan kommunikere og og samarbejde med andre, må du kunne lede sig selv.

Derfor må du være i stand til hele tiden at kunne identificere, hvilke kræfter driver dig, og om de er i balance. Er du i balance, er du i stand til at forholde dig til det, som sker omkring dig (parforhold, familie, arbejde, venner, samfund) på en ansvarlig måde. Du kan med andre ord besvare et input/en handling frem for at lade det indkomne styre dine reaktioner. Earth Wisdom skelner skarpt mellem reaction og respons. Mellem at reagere og besvare. Mellem at handle i afmagt eller ud fra selvautoritet og med øje for, hvad der skal til for at sikre bæredygtighed i relationen. I værktøjet Ring of Power beskrives sekvensen, som det bevidste menneske møder sine udfordringer med: responsibility (evne til at besvare), discernment (skelen mellem mulige svar), choice (valg af svar) og will (viljen til at føre det ud i livet).

“Look for the greater good, not only for yourself, but for the whole”, lyder opfordringen.

På tværs af årtusinder

Earth Wisdom Teachings er derfor et værdifuld supplement til den nysgerrige og åbne kommunikatørs arsenal af metoder. På tværs af årtusinder tilbyder vores tidlige forfædre os redskaber til klar kommunikation, hørings- og beslutningsprocesser, konfliktløsning og ledelse. Metoderne kan, trods deres alder og oprindelse, fint medvirke til at løfte moderne udfordringer som organisationsforandringer og fusioner. Deres fokus på inddragelse af alle stemmer i stammen passer godt med moderne organisationers ønsker om inddragelse, ansvar, indflydelse og helhedstænkning.

Læs mere:

Wisdom Council processen er beskrevet i flere detaljer i:

The Change Handbook (second edition, revised and expanded, 2007) redigeret af Peggy Holman, Tom Devane og Steven Cady. (Berrett-Koehler Publishers)

www.changehandbook.com

“How to Make Decisions Like a Tribe”, Fast Company (1995)

http://www.fastcompany.com/online/01/rainbow.html

Læs mere om “Impeccability Of the Word” bl.a. i bogen The Four Agreements af Don Miguel Ruiz

http://www.miguelruiz.com/fouragreements.html

Læs fortællingen om Earth Wisdom Teachings i bogen “Heart Seeds – a Message From the Ancestors” af RainBowHawk og WindEagle (Beaver’s Pond Press)

http://www.amazon.com/Heart-Seeds-Message-Ancesters-Windeagle/dp/1592980422